Условия на играта

Всеки участник в ИГРАТА „Giveaway #спечелибезплатенсайт“ следва да се запознае с официалните правила. Правилата за участието в играта определят реда и стъпките на провеждане на ИГРАТА и участниците в него се задължават да ги спазват.

 

Официалните правила са публично обявени към датата на започване и са свободно достъпни за целия период на играта.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА на ИГРАТА „Giveaway #спечелибезплатенсайт“

 

 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА

1.1 Играта „Giveaway #спечелибезплатенсайт“, наричана по-нататък „ИГАРАТА“, се организира от „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД, ЕИК 131264554 и Вайп Уеб ЕООД, ЕИК: 206128432, наричан по-надолу „ОРГАНИЗАТОР“

 

 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

2.1 Играта се състои в следните стъпки, които всеки участник, по собствено желание завършва за да участва в нея, а именно:

 

Стъпки за участие

 1. Харесайте страниците на ZETTAHOST.bg и Vipe Studio във Фейсбук.
 2. Споделете поста на стената си
 3. Напиши в коментарa #спечелибезплатенсайт

Всеки участник в ИГРАТА „Giveaway #спечелибезплатенсайт“ следва да се запознае с официалните правила. Правилата за участието в играта определят реда и стъпките на провеждане на ИГРАТА и участниците в него се задължават да ги спазват.

 

Официалните правила са публично обявени към датата на започване и са свободно достъпни за целия период на играта.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА на ИГРАТА „Giveaway #спечелибезплатенсайт“

 

 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА

1.1 Играта „Giveaway #спечелибезплатенсайт“, наричана по-нататък „ИГАРАТА“, се организира от „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД, ЕИК 131264554 и Вайп Уеб ЕООД, ЕИК: 206128432, наричан по-надолу „ОРГАНИЗАТОР“

 

 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

2.1 Играта се състои в следните стъпки, които всеки участник, по собствено желание завършва за да участва в нея, а именно:

2.2 Със споделянето на публикацията за ИГРАТА, Участникът се съгласява, че се е запознал, разбира и приема тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА за участие в играта.

2.3 Правила на играта се прилагат за целия период на провеждане на ИГРАТА във вида, в който са публикувани на Интернет адреси https://www.zettahost.bg/giveaway-spechelibezplatensajt

2.4 OРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя ПРАВИЛА НА ИГРАТА, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на Интернет адрес: https://www.zettahost.bg/ime-na-stranicata

 

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА

3.1 Играта ще се проведе в периода от 20.10.2020г. до 10.11.2020г. 23:59 часа във Facebook страницата на ОРГАНИЗАТОРЪТ, а именно – https://www.facebook.com/zettahost.bg/. Играта се провежда на български език и само за участници на територията на Република България.

 

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1 Право на участие в ИГРАТА имат всяко лице навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България и има валидна регистрация и профил в социалната мрежа Facebook.

4.2 Не се допуска участие от специално направени допълнителни профили (фалшиви профили) и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за такива действия, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да дисквалифицира участници, без да дължи каквито и да е компенсации.

4.3 Участието в ИГРАТА е напълно доброволно, безплатно, не зависи и не е обвързано със закупуване на стоки или услуги.

4.4 В ИГРАТА нямат право да участват служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и техните семейства. Нямат право да участват също и управителите и/или едноличните собственици на капитала и/или съдружниците на всички посочени по-горе юридически лица на ОРАГНИЗАТОРА, както и техните семейства.

 

 1. СТЪПКИ ЗА УЧАСТИЕ

5.1 За да участвате в ИГРАТА „Giveaway #спечелибезплатенсайт“ е необходимо участниците да: ХАРЕСАТ СТРАНИЦИТЕ НА ZETTAHOST.BG И VIPE STUDIO ВЪВ ФЕЙСБУК II. СПОДЕЛЯТ ПОСТА НА СТЕНАТА СИ III. НАПИШАТ В КОМЕНТАРА #СПЕЧЕЛИБЕЗПЛАТЕНСАЙТ

5.2 Зачитат се всички споделяния, направени през периода 20.10.2020г. – 10.11.2020г. (23:59 ч.) включително, като постове след 00:01 ч. на 11.2020 г., не се зачитат при теглене на участниците в ИГРАТА.

 

 1. Giveaway / НАГРАДА

6.1 Наградата в играта е:

 1. Хостинг план за една година – /Zetta Max/
  • 150 GB Дисково пространство
  • Неограничен Mесечен трафик
  • Неограничени Хоствани домейни
  • MySQL, PostrgreSQL
  • PHP7, Perl, ASP.NET
  • 1 Безплатен домейн
  • Безплатен SSL Сертификат
  • 24/7 Поддръжка

6.2 Безплатна регистрация на домейн по избор завършващ на (.com, .net, .org)

6.3 Изработка на сайт – Сайтът ще бъде изработен на WordPress. За сайта ще бъде използвана premium тема по избор на Vipe Studio. Сайтът ще включва секциите Начало, За нас, Галерия, Контакти, Блог; От победителя от играта се очаква да подготви и предостави текстовете и снимките, както и графичните елементи като лого и други за сайта, които ще бъдат качени и наляти от Vipe Studio. В наградата за безплатна изработка на уеб сайт не са включени разработване на функционалности и допълнителни страници.

6.4 Безплатна техническа поддръжка на сайта за 1 година.

Техническата поддръжка включва поддържането на WordPress системата и безплатните й модули към последни версии, одит на сигурността и отстраняване на спешни fatal error-и, възпрепятстващи визуализацията на уеб сайта. В техническата поддръжка не са включени часове допълнителен труд, разработки или каквато и да е друга различна от упоменатата дейност.

 

ОРАГНИЗАТОРЪТ и лицата свързани с провеждането на играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

 

 1. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК

7.1 Тегленето на печеливш участник ще се извърши в присъствието на нотариус и служители на ОРГАНИЗАТОРА. Победителят ще бъде обявен до 7 (седем работни) дни след края на ИГРАТА.

 

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ

8.1 В ИГРАТА нямат право да участват фирми и дружества, а само и единствено физически лица.

8.2 При отказ от страна на печелившият участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

8.3 ОРАГНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за неточно предоставени данни на участника.

8.4 Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди.

 

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

9.1 Служител на ОРАГНИЗАТОРА ще се свърже еднократно с печелившия участник на база предоставени публични контакти (през фейсбук месинджър на профила и налични публични телефон и адрес).

9.2 При невъзможност на ОРАГНИЗАТОРА да установи контакт със спечелил участник в рамките на 10 дни след обявяване на победителите, последният губи правото си на наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи компенсации за това.

9.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ на ИГРАТА не носи отговорност, ако печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт.

9.4 За да получи наградата, печелившият участник се легитимира с представяне на лична карта.

9.5 Спечелилият наградата „Giveaway #спечелибезплатенсайт“ се задължава да съдейства на ОРАГНИЗАТОРА за изработката на сайта и да предостави нужните материали в срок от 30 дни след като са се свързали с него.

9.6 Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана на друго лице, както и заменяна за тяхната парична равностойност или за други награди.

 

 1. ПУБЛИЧНОСТ

10.1 Настоящите общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адреси: https://www.zettahost.bg/giveaway-spechelibezplatensajt и ХХХХХХХХХХХХ, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

10.2 С участието си в настоящата ИГРА участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно за участие в ИГРАТА и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие ОРАГНИЗАТОРЪТ да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на ИГРАТА и в частност за целите на маркетинга и предоставянето на спечелената награда.

10.3 Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от ОРГАНИЗАТОРА за целите и нуждите на ИГРАТА, като не се дължи заплащане от негова страна.

10.4 С приемането на настоящите общи условия и правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от ОРГАНИЗАТОРА на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1 ОРАГАНИЗАТОРЪРТ поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта.

11.2 Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите общи условия и действащото законодателство.

11.3 Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известените от Facebook, станали му известни при участието им в играта.

11.4 Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прекрати играта по всяко време в съответствие т. 2 ал. 4) както и т. 10 ал. 1) от настоящите общи условия, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на участниците в играта, нарушаване на настоящите правила и/или форсмажорни обстоятелства.

12.2 При прекратяване на ИГРАТА, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да реши дали да продължи ИГАРТА в бъдеще или да е прекрати изцяло.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

13.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страниците на ОРАГНИЗАТОРА https://www.facebook.com/zettahost.bg/ и https://www.facebook.com/vipestudio.web/, невъзможност за участие в играта и извършване на стъпките описани в т. 2 и т. 5, както и за всякакви други технически проблеми в тази връзка.

13.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ не е отговорен за ситуации, в които не е възможно участие за някои желаещи да участват в ИГАРТА, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА.

13.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградите, както и каквито и други обстоятелства, които могат да възпрепятстват използването на наградата.

 

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

14.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомяват за факта, че не са спечелили или по други подобни поводи.

14.2 ИГРАТА не е обвързана с Facebook по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от Facebook. Получателят на споделената от участниците информация не е Facebook, a ОРГАНИЗАТОРЪТ.

14.3 Недействителността на отделни текстове от настоящите общи условия и правила на ИГРАТА не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

14.4 Евентуално възникнали спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest