Проекти

Процедура за избор на изпълнител с публична покана от 20.09.2023г.

В изпълнение на ДБФП BG-RRP-3.004-0152-C01 по процедура “ Технологична модернизация”, „ЗЕТА ХОСТИНГ СОЛЮШЪНС“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана, с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане експлоатация на ДМА, съгласно следните обособени позиции:

  • ОП1: Автоматизирани микроскопи за проверка на насищане на печатни платки – 3 броя;
  • ОП2: Индустриални програматори за електроника – 3 броя

Краен срок за подаване на оферти 28.09.2023 г.

Поканата и документацията по процедурата може да свалите тук.

Прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана от 25.08.2023г.

На 19.09.2023 г. дружество “ЗЕТА ХОСТИНГ СОЛЮШЪНС“ ООД, бенефициент по ДБФП BG-RRP-3.004-0152-C01 по процедура “ Технологична модернизация”, прекратява процедура за избор на изпълнител с публична покана от дата 25.08.2023 г., с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане експлоатация на ДМА, съгласно следните обособени позиции:

  • ОП1: Автоматизирани микроскопи за проверка на насищане на печатни платки – 3 броя;
  • ОП2: Индустриални програматори за електроника – 3 броя

Решението за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител може да свалите от тук.

Процедура за избор на изпълнител с публична покана 25.08.2023г.

В изпълнение на ДБФП BG-RRP-3.004-0152-C01 по процедура “ Технологична модернизация”, „ЗЕТА ХОСТИНГ СОЛЮШЪНС“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана, с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане експлоатация на ДМА, съгласно следните обособени позиции:

  • ОП1: Автоматизирани микроскопи за проверка на насищане на печатни платки – 3 броя;
  • ОП2: Индустриални програматори за електроника – 3 броя

Краен срок за подаване на оферти 01.09.2023 г.

Поканата и документацията по процедурата може да свалите тук.

На 10.04.2023г. , дружество ЗЕТА ХОСТИНГ СОЛЮШЪНС ООД, сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG-RRP-3.004-0152-C01, финансиран по Оперативна програма: Национален план за възстановяване и устойчивост, по процедура: BG-RRP-3.004Технологична модернизация.

Общата стойност на проекта е 580 000,00 лв., от които 285 000.00 лв. безвъзмездно финансиране и  285 000 лв. самофинансиране от бенефициента.

Цел  на проекта: Основната цел на проектното предложение и предвидените инвестиции е повишаване на производствения капацитет на ЗЕТА ХОСТИНГ СОЛЮШЪНС ООД, чрез разширяване капацитета на съществуващия стопански обект на компанията в гр. София, намаляване на производствените разходи, оптимизиране на производствената верига, възстановяване на икономическия потенциал на фирмата от периода преди COVID 19 пандемията и създаване на условия за бъдещ растеж и развитие чрез закупуване на нови активи, цифровизация и оптимизиране на производствените процеси. Като очакван резултат е и подобряване експортният потенциал и осигуряване на устойчиво развитие на ЗЕТА ХОСТИНГ СОЛЮШЪНС ООД на пазара и увеличен оборот след предоставяне на финансовата подкрепа.

Начало на проекта: 10.04.2023г.

Край на проекта: 10.04.2024г.

Осигуряване на заетост на младежи до 29г. в „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД

На 20 Септември 2016г. „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектното предложение е с наименование: „Осигуряване на заетост на младежи до 29г. в Зета Хостинг Солюшънс ООД“

Основната цел на проекта е подобряване на достъпа до заетост на неактивни младежи до 29 г., включително такива с ниска степен на образование и създаване на устойчиви работни места. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място 2015“ се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР.

Проектното предложение е в съответствие с Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ) на приоритетна ос 1 и допринася за изпълнение на специфичните цели на инвестиционния приоритет за:

– повишаването на качеството на работната сила;

– инвестиране в човешкия капитал, чрез предоставяне на по-добра квалификация;

Изпълнението на всички дейности по проектното предложение ще трае общо 16 месеца, в които:

– ще бъде повишено нетното съотношение на персонала с 5 лица, всичките от които неактивни младежи до 29г. (лица в приоритетните групи);

– предоставяне на възможност за преминаване на вътрешно-фирмени обучения, необходими за правилното и

своевременно изпълнение на трудовите дейности;

– осигуряване на необходимото за новите служители оборудване;

– запазване на трудовите отношения с 50% от новите си служители за срок от още една година.

Гореописаните цели ясно показват, че „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД има намерение да осигури дългосрочна

заетост на своите служители, наети по програмата.

Изпълнението на проекта пряко ангажира целевите групи и отговаря напълно на потребностите на младежите. Те ще получат шанс да работят в млад екип, в стабилно и модерно предприятие, отговарящо на всички европейски стандарти с утвърдена политика по отношение развитието на човешките ресурси.

Начало на проекта: 20.09.2016г.

Край на проекта: 20.01.2018г.

Продължителност: 16 месеца

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд”.

Общата стойност на проекта е 70 164.40 лв., от които 59 639.74 лв. европейско и 10 524.66 лв. национално съфинансиране.

Развитие на управленския капацитет на „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД чрез въвеждане на система за управление и ISO сертификация

На 06 Март 2017г. „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проектното предложение е с наименование: „Развитие на управленския капацитет на „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД чрез въвеждане на система за управление и ISO сертификация“

Основната цел на проекта е насочена към повишаване конкурентоспособността на „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД, чрез:

– подобряване на качеството и ефективността от дейността;

– развитието и укрепването на управленския капацитет;

– постигане на съответствие с актуалните политики за опазване на околна среда.

За реализация на общата цел по проекта са формулирани следните специфични цели:

– Подобряване на качеството на предоставяните услуги и намаляване на разходите за предоставянето им, чрез внедряване на единна система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), както и имплементирането и със съществуващия хардуер на компанията;

– Повишаване на ефективността и отчетността в работата на „Зета Хостинг Солюшънс“ ООД, чрез внедряване на системи за управление на качеството и околната среда;

– Удостоверяване спазването на нормите за качество и околна среда при предоставяните услуги чрез сертифициране в съответствие с ISO 9001 и ISO 14001.

Реализацията на общата и специфичните цели на настоящия проект ще допринесе за постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на фирмата. В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на предприятието. Комбинацията от мерки и дейности, цели постигането на резултати, допринасящи за реализацията на целта по настоящата процедура, а именно „Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България, чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги“, тематична цел „подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации“.

Начало на проекта: 06.03.2017г.

Край на проекта: 06.05.2018г.

Продължителност: 14 месеца

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Общата стойност на проекта е 451 429 лв., от които 268 600, 25 лв. европейско финансиране, 47 400,05 лв. национално съфинансиране и 135 428,70 лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

Процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка на ИКТ базиран софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)
Начална дата на събиране на оферти: 19.07.2017г
Крайна дата на подаване на оферти: 27.07.2017г
Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020.

Приложени документи към процедурата може да намерите тук.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Използваме бисквитки, за да подобрим престоя Ви на нашия сайт. Ако продължите да го използвате, ние ще предположим, че приемате тяхната употреба. Политика за поверителност Приемам

Pin It on Pinterest