База данни

Думата „данни“ е с произход от думата „данна“, която означава „единична информация.“ Тя е множествено число от думата данна. В изчислителна техника, данни са информация, която може да се преведе във форма за ефективно движение и преработка. Данните са взаимозаменяеми. Днешно време, много сайтове и приложения съдържат огромно количество информация. За да бъде по-лесно достъпна и обновявана тази информация се съхранява в база данни.

Какво е база данни?

Базата данни е организирана колекция от структурирани данни, за да бъдат лесно достъпни, управляеми и актуализирани. Просто казано базата данни е мястото където се съхранява информацията. Аналогия за това е библиотеката. Библиотеката съдържа огромна колекция от книги от различни жанрове, тук библиотеката е базата данни а книгите са данните в нея. База данните се развиват значително от създаването им в началото на 60-те години. Много сайтове като Facebook, Google, Бази данните се развиват много през годините. Съществуват няколко вида бази. Първите видове бази, които се използват са йерархична и мрежова. След тях се появяват релационните и обектно-ориентираните бази. Най-използвания тип бази са релационните. Освен релационните бази има и нерелационни.

Релационни и Нерелационни бази

Релационна база данни е вид база данни, която съхранява и осигурява достъп до точки от данни, които са свързани помежду си. Релационните бази данни се основават на релационния модел, интуитивен и пряк начин за представяне на данни в таблици. В релационна база данни всеки ред в таблицата представлява запис с уникален идентификатор, наречен ключ. Колоните на таблицата съдържат атрибути на данните и всеки запис обикновено има стойност за всеки атрибут, което улеснява установяването на връзките между точките от данни.

Нерелационните бази данни са по-прощаващи по своята структура и форма, отколкото релационните бази данни. Вместо таблици с колони и редове, те имат колекции от различни категории, като потребители и поръчки, например. Тези колекции са илюстрирани от документи. Така че, в една колекция може да има множество документи и те могат или не могат да следват определен модел или схема.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This